Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Veiklos dokumentai
Metodinė veikla
Darbo užmokestis
Finansinės ataskaitos
Viešieji pirkimai
Metodinė veikla


Mokytojų metodinės veiklos planas 2016 - 2017 m.m.


ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

MOKYTOJŲ METODINĖS VEIKLOS PLANAS 2013-2014 M.M.

 

                 Tikslas:

1.  Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo kokybės.

                 Uždaviniai:

     1.Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.

          2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi, ją skatinti.

     3. Siekti užtikrinti pamokų kokybę, šiuolaikiškumą.

 

Eil. Nr.

 

Priemonės pavadinimas

 

Data

 

Vykdytojai

 

Laukiami rezultatai

Veiklos įgyvendinimo vertinimo kriterijai

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

1. Metodinių grupių veiklos krypties, pranešimų temų 2013-2014 m.m. numatymas.

 

2. Mokytojų teminių planų, mokymo programų (neformaliojo vaikų švietimo, individualių) aprobavimas.

 

3. Klasės ir grupės auklėtojo planų formų koregavimas.

Rugsėjo mėnuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinės tarybos nariai, mokytojai.

 

 

Metodinės tarybos nariai.

 

 

Metodinės tarybos nariai, klasių auklėtojai.

 Atsižvelgiant į pasiūlymus bus sudarytas veiklos planas.

 

 

Tinkamas ugdymo turinio planavimas.

 

 

Bus patikslintos klasės ir grupės auklėtojo planų  formos.

 

Veiklos planas.

 

 

 

Teminių planų, programų skaičius.

 

 

Naujos klasės ir grupės auklėtojo planų formos.

 

4.

1. Metodinė planavimo savaitė ,,2013-2014 m.m. ugdymo turinio detalizavimas trumpalaikiuose planuose“.

 

Spalio mėnuo

1. Lavinamųjų, pradinių  specialiųjų klasių mokytojai bei mokytojai dalykininkai.

 

 

Bus parengti ir aprobuoti pradinio ir pagrindinio individualizuoto ugdymo  trumpalaikiai planai.

Parengtų ir aprobuotų 2013-2014 m.m. pradinio ir pagrindinio individualizuoto ugdymo  trumpalaikių planų skaičius.

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 10.

 

 

 

 

 

 11.

 

 

1.“ Kolega kolegai“ atvirų pamokų dekada.

 

 

 

2. Gerosios patirties sklaida, kolegų pamokų stebėjimas: ,,Įdomios veiklos – geresnės žinios“.

 

 

3. Tyrimas ir analizė „Vertinimo būdų pamokose įvairovė ir veiksmingumas“.

      

 

 

 

5. Apskritas stalas ,,Lankomumo sistemos poveikis mokinio motyvacijai“

 

 

 

 

6.Pranešimas „Pamokos laiko  planavimas“

 

 

 

 

7. Pranešimas „Efektyvinti grupės auklėtojo veiklą ugdant mokinio vertybines nuostatas“.

 

 

 

 

8. Apklausa ir analizė dėl namų darbų skyrimo ir tikrinimo bei poveikio mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui.

Lapkričio mėn.

 

 

 


Kovo mėn.

 

 

 

 

Vasario mėn.

 

 

 

 

 

 

Gruodžio mėn.

 

 

 

 

 

 

Sausio mėn.

 

 

 

 


Balandžio mėn.

 

 

 

 

 

 


Lapkričio mėn.

Visi pedagogai.

 

 

 

Visi pedagogai.

 

 

 

 

O.Tikniuvienė,

S. Meškienė

 

 

 

 

 

 

Metodinė taryba, tėvų taryba, administracija.

 

 

 

 

Dalykų mokytojai.

 

 

 

 


Grupių auklėtojai.

 

 

 

 

 

 


Metodinės tarybos nariai.

 

 

 

Mokytojai tobulins savo gebėjimus perimdami kolegų patirtį.

 

Mokytojai ruošdamiesi pamokoms rinksis aktyvias veiklas, netradicinius ugdymo metodus.

 

Bus aptarti naudojami vertinimo būdai pamokoje, jų veiksmingumas.

 

 

 

 

 

Bus išsiaiškintos mokyklos nelankymo  priežastys.

 

 

 

 

Mokytojai planuodami pamoką, tiksliau paskirstys laiką, jo pakaks tiek apibendrinimui, tiek vertinimui. Gilės mokinių žinios.

 

Didės grupės renginių įvairovė. Per bendrą grupės veiklą bus ugdomos vertybinės nuostatos: patriotiškumas, pilietiškumas, bendradarbiavimas, atsakomybė ir kt.

 

Namų darbų skyrimas, atlikimas ir tikrinimas pagerins mokinių mokymosi motyvaciją, didins atsakomybės bei pareigos jausmą.

Aplankytų pamokų, tenkančių vienam pedagogui skaičius.

 

Aplankytų pamokų, tenkančių vienam pedagogui skaičius.

 

 

Aiškus, efektyvus vertinimas pamokoje skatins asmeninės pažangos siekimą, pažangumo rezultatų gerėjimą.

 

Sumažės be priežasties praleidžiamų pamokų skaičius 5 procentais. Gerės mokymosi motyvacija.

 

Bus priimti sprendimai pamokos laiko vadybai tobulinti.

 Pravestų renginių skaičius. 10 proc. mokinių grupės veiklą vertins kaip įdomią ir turiningą.

 

 


 5 procentais pagerės mokinių ugdymo rezultatai.

12.

1. Tarptautinis meninės saviraiškos festivalis - seminaras ,,Svečiuose pas bitę Mają“.

 

Balandžio mėnuo

 

D.Daškuvienė, būrelių vadovai.

 

Didesnis mokinių dalyvaujančių renginiuose skaičius. Bendradarbiavimas, tradicijų puoselėjimas, mokinių saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymas.

Dalyvių ir skaitytų pranešimų  skaičius.

13.

 

 

1. Metodinės tarybos veiklos aptarimas ir tolesnės veiklos gairių numatymas 2013-2014 m.m.

Gegužės mėnuo

 

 

Metodinės tarybos nariai.

Pateikta nuveiktų darbų analizė. Numatytos veiklos gairės sekantiems mokslo metams.

 

 

 

 Metodinės tarybos pirmininkė                                                              Rita Bagdanovienė