Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Priėmimas
Vidaus tvarkos taisyklės
Nuostatai
Priėmimas

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-85

 
 
 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŽAGARĖS SPECIALIĄJĄ MOKYKLĄ IR JONIŠKIO

 

SAULĖSPAGRINDINĖMOKYKLOS SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIŲ

 

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių priėmimo į Žagarės specialiąją mokyklą ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyrių tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Žagarės specialiąją mokyklą ir Joniškio „Saulės“pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyr(toliau – Mokykla), vykdančius pritaikytas pradinio, pagrindinio ugdymo bendsias programas, socialinių įgūdž(darbinio) ugdymo programas ir individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas, mokytis tvarką, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į Mokyklą priimami asmenys, prašymų irkitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią ir pabaigą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo permokslo metus tvarką.

2. Mokiniai į Mokyklą priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593;2011, Nr. 38-1804), Mokyklų, vykdančformaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr. 79-3869), Nuosekliojo mokymosi pagalbendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymuNr.ISAK-556 (Žin., 2005, Nr. 46-1526, ), Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.V-1795 (Žin., 2011, Nr. 122-5771), Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu,patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo irmokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.ISAK-1019 (Žin., 2004, Nr. 103-3809; 2011, Nr.96-4533; 2011, Nr.

163-7788).

3. Joniškio rajono savivaldybė(toliau – savivaldybė) taryba kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 dienos nustato, o iki rugsėjo 1dienos tikslina klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas programas kitiems mokslo metams.

4.  Mokyklos  direktorius  savivaldybės  administracijos  Švietimo  ir  sporto  skyrių  raštu informuoja:

4.1. apie prognozuojamą klasių ir mokinių skaičių – iki einamųjų metų kovo 1 dienos;

4.2.  apie  būsimą  mokyklos  ugdymo  klasių  sudarymo  situaciją  –  iki  einamųjų merugpjūčio 20 dienos.

5. Klasėje mokinių skaičius nustatomas atsižvelgiant į asmenų sutrikimus ir vadovaujantis Mokyklų, vykdančformaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr. 79-3869), 2 priedu.

6. Mokinių klasių skaičius mokykloje per mokslo metus gali būti tikslinamas keletą kartų.

7. Mokykloje komplektuojamos šių paskiių klasės:

7.1. specialioji klasė;

7.2. lavinamoji klasė.

8. Mokiniai, neturintys galimybių į Mokyklą atvykti kasdien iš namų, nemokamai

apgyvendinami Mokyklos bendrabutyje.

9. Mokiniai, negalintys lankyti Mokyklos, mokomi namuose vadovaujantis Moksleivių mokymo namuose organizavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymu Nr259/153 (Žin., 2000, Nr.25-654). 

10. Mokinių priėmimą į Mokyklą vykdo Mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.

11. Joniškio rajono savivaldybės taryba kartu su pedagogine psichologine tarnyba ir Mokyklos vadovu tė (globėjų, rūpintojų) pageidavimu priima sprendimądėl Aprašo 13 punkte nustatytų kriterijų neatitinkančio asmens, kuriamdėl įgimtų arįgytų sutrikimų nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymo Mokykloje.

12. Aprašas skelbiamas Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje. Mokyklos direktorius atsako užMokyklos bendruomenės narių supažindinimąsu Aprašu.

 

 

II. PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KRITERIJAI

 

13.Į Mokyklą priimami 7 (6)–20 metų mokiniai, dėl įgimtų aįgytų  sutrikimų turintys didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems nustatyta:

13. 1. nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus anepatikslintas intelekto sutrikimas;

13.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar

nepatikslintas intelekto sutrikimas;

13.3. nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir)emocijų sutrikimai (prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys)ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas).

14.Į Mokyklą priimami asmenys, gyvenantys Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, o esant laisvų vietų – asmenys iš kitų savivaldybių,atitinkantys Aprašo 13 punkte nustatytus kriterijus ir pateikę Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus.

 

 

III. DOKUMENTŲ PRIĖMIMASIR JŲ ĮFORMINIMAS

 

15. Asmenys į Mokyklą priimami pateikus šiuos dokumentus:

15.1. tė(globėjų)prašymą. Prašymai mokytis rašomi mokyklos, kurioje asmuo mokysis,

 

direktoriui, priimami tos mokyklos raštinėje ir registruojami registracijos žurnale;

15.2. vaiko gimimo liudijimo, paso (asmens tapatybės kortelės) kopiją;

15.3. pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie nustatytus didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosiporeikius;

15.4. nustatytos formos sveikatos pažymėjimą;

15.5. neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimo kopiją;

15.6. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (aremocijų sutrikimų, tė(globėjų,rūpintojų) sutikimu;

15.7. sveikatos priežros įstaigos gydytojų konsultavimo komisijos rekomendaciją, jei

asmuo serga lėtine liga, tė(globėjų, rūpintojų) sutikimu;

15.8. mokymosi pasiekimų pažymėjimo kopiją ar nustatytos formos pažy apie ugdymosi rezultatus ankstesnėje mokykloje.

16. Asmenų prašymai mokyklos direktoriui pateikiami nuo gegužės 1 d.  ir priimami visus

metus.

       17. Per mokslo metus asmenys priimami į laisvas vietas Mokykloje, jei jie atitinka Aprašo 14 punkte nustatytas sąlygas .

18. Mokinio priėmimas mokytis pagal pritaikytas pradinio ir pagrindinio ugdymo bendsias programas, individualizuotas pradinio, pagrindinio ugdymo programas, socialinių įgūdž(darbines) programas  įforminama mokymo sutartimi:

18.1. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo Mokyklos direktorius ir prašymo

teikėjas.

18.2. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčregistracijos žurnale.

18.3. Švietimo ugdymo santykiai prasidedanuo pirmos mokinio mokymosi dienos. Sudarius mokymo sutartį, mokinio duomenys įtraukiami į mokinių duomenų bazę, formuojama mokinio asmens byla. 

19. Mokiniai, baigę pagrindinį ugdymą pagal individualias programas ir neturintys 21 metų, tė(globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali tęsti mokymą pagal socialinių įgūdž(darbinio) ugdymo programą, Mokyklos direktoriui pateikę tik prašymą ir pasirašę naują mokymo sutartį.

20. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia ugdymą pranešimą, Mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos, nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

21.Prašymas ir kiti teikiami dokumentaregistruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011m. liepos4d. įsakymu Nr.V-118 (Žin.,

 

2011, Nr. 88-4230), nustatyta tvarka.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Aprašo įgyvendinimo priežrą vykdo Joniškio rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyrius.

23. Už Aprašo pažeidimus atsako Mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos įstaty

nustatyta tvarka.

24. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir/ ar naikinamas Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

________________________________

Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą

 

 

SUTARTIS

 

 

20........m.___________________________d. Nr.__________________

 

 

_______________________________________________________________________________

(mokyklos visas pavadinimas, kodas)

 

_______________________________________________________________________________

(adresas)

 

(toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujamas_____________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefonas)

Viena šalis ir tėvas / globėjas (reikalingą žodį pabraukti) (Toliau – klientas), atstovaujantis vaiko interesus,

 

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefonas)

 

_______________________________________________________________________________

kita šalis, sudaro sutartį:

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą

 

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

pagal___________________________________________________________________________

(ugdymo programos pavadinimas, kodas)

 

Ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius.

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Žagarės specialioji mokykla įsipareigoja:

1.1. Užtikrinti tinkamas mokymosi ir ugdymosi sąlygas:

  • aprūpinti mokinius individualiomis mokymo priemonėmis;
  • teikti nemokamą maitinimą (priešpiečiai, pietūs);
  • pagal galimybes aprūpinti rūbais ir avalyne iš mokyklos resursų;
  • teikti logopedo paslaugas;
  • kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio atvežti į mokyklą ir parvežti į namus mokytojo padėjėjo priežiūroje.

 

 

1.2. Užtikrinti saugumą ugdymo procese.

1.3. Teikti psichologinę, socialinę, pirmąją medicininę pagalbą.

1.4. Ugdyti dorovines, tautines, pilietines nuostatas.

1.5. Mokinių pasiekimus vertinti objektyviai.

1.6. Kartą per mėnesį informuoti tėvus/globėjus apie mokinio pasiekimus.

1.7. Leisti mokiniams rinktis patikimą saviraiškos būdą, dorinio ugdymo (etikos, tikybos) dalyką.

1.8. Taikyti mokiniams drausminimo priemones, numatytas vidaus darbo tvarkos taisyklėse, reikalauti žalos atlyginimo (pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį).

2. Klientas įsipareigoja:

2.1. Užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą.

2.2. Apie vaiko neatvykimo į mokyklą priežastį informuoti klasės auklėtoją trijų dienų laikotarpyje.

2.3. Bendradarbiauti su pedagogais sprendžiant vaiko ugdymo problemas.

2.4. Tolerantiškai bendrauti su mokyklos bendruomenės nariais.

2.5. Atlyginti mokyklai už sūnaus/dukros padarytą materialinę žalą.

 

III.  SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

3. Sutaris sudayrta________________metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs___________________________________________________________programą.

4. Atskirų šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota, pratęsta vaikui perėjus prie aukštesnio lygmens ugdymo programos (iki jam sueis 14 metų).

5. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių.

6. Klientas negali vienašališkai nutraukti sutarties kol vaikas nebaigs privalomojo švietimo programos.

7. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai  pažeidus sutarties sąlygas.

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS

 

8. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant apskrities viršininko administracijos valstybinės švietimo inspekcijos atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999 Nr. 13 – 308) nustatyta tvarka.

 

                      Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

 

Sutarties šalių parašai:

 

Švietimo teikėjas

 

__________________                        _________________             _______________________

            (pareigos)                                           (parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

Klientas

 

__________________                      ________________                __________________________

 

              (pareigos)                                          (parašas)                                 (vardas, pavardė)

______________________________________ 

Vaikų virš 14 metų priėmimo į mokyklą 

 

SUTARTIS

 

 

20........m.___________________________d. Nr.__________________

 

 

_______________________________________________________________________________

(mokyklos visas pavadinimas, kodas)

 

_______________________________________________________________________________

(adresas)

 

(toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujamas_____________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefonas)

Viena šalis ir tėvas / globėjas (reikalingą žodį pabraukti) (Toliau – klientas), atstovaujantis vaiko interesus,

 

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefonas)

 

_______________________________________________________________________________

kita šalis, sudaro sutartį:

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą

 

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

pagal___________________________________________________________________________

(ugdymo programos pavadinimas, kodas)

 

Ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius.

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Žagarės specialioji mokykla įsipareigoja:

1.1. Užtikrinti tinkamas mokymosi ir ugdymosi sąlygas:

  • aprūpinti mokinius individualiomis mokymo priemonėmis;
  • teikti nemokamą maitinimą (priešpiečiai, pietūs);
  • pagal galimybes aprūpinti rūbais ir avalyne iš mokyklos resursų;
  • leisti lankyti mokyklą iš namų.
  •  

 

 

 

 

1.2. Užtikrinti saugumą ugdymo procese.

1.3. Teikti psichologinę, socialinę, pirmąją medicininę pagalbą.

1.4. Ugdyti dorovines, tautines, pilietines nuostatas.

1.5. Mokinių pasiekimus vertinti objektyviai.

1.6. Kartą per mėnesį informuoti tėvus/globėjus apie mokinio pasiekimus.

1.7. Leisti mokiniams rinktis patinkamą saviraiškos būdą, technologijos dalyką.

1.8. Taikyti mokiniams drausminimo priemones, numatytas vidaus darbo tvarkos taisyklėse, reikalauti žalos atlyginimo (pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį).

1.9. Vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją.

2. Klientas įsipareigoja:

2.1. Užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą.

2.2. Apie vaiko neatvykimo į mokyklą priežastį informuoti klasės auklėtoją trijų dienų laikotarpyje.

2.3. Bendradarbiauti su pedagogais sprendžiant vaiko ugdymo problemas.

2.4. Tolerantiškai bendrauti su mokyklos bendruomenės nariais.

2.5. Atlyginti mokyklai už sūnaus/dukros padarytą materialinę žalą.

 

III.  SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

3. Sutaris sudayrta________________metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs___________________________________________________________programą.

4. Atskirų šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota, pratęsta vaikui perėjus prie aukštesnio lygmens ugdymo programos (iki jam sueis 14 metų).

5. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių.

6. Klientas negali vienašališkai nutraukti sutarties kol vaikas nebaigs privalomojo švietimo programos.

7. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai  pažeidus sutarties sąlygas.

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS

 

8. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant apskrities viršininko administracijos valstybinės švietimo inspekcijos atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999 Nr. 13 – 308) nustatyta tvarka.

 

                      Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

Sutarties šalių parašai:

 

Švietimo teikėjas

 

__________________                        _________________             _______________________

     (pareigos)                                           (parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

Klientas

 

__________________                      ________________                __________________________

 

    (pareigos)                                          (parašas)                                 (vardas, pavardė)