Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Pavėžėjimas
Maitinimas
Aprūpinimas
Apgyvendinimas
Dienos centras
Maitinimas

ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKINIŲ MAITINIMO LAIKAS VALGYKLOJE

PATVIRTINTA

Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-20
 


                             MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši tvarka reglamentuoja mokinių maitinimo organizavimo ritmą, lėšų paskirstymą, darbuotojų atsakomybę Žagarės specialiojoje mokykloje.
2. Mokinių, gyvenančių ugdymo įstaigų bendrabučiuose, maitinimo klausimus reglamentuoja šie pagrindiniai teisės aktai:
2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;
2.2.Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės paramos mokiniams įstatymas;
2.3.Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo lavinimo mokyklos bendrabutyje, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. ISAK-59 (2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V-1642 redakcija) (toliau - Apmokėjimo už maitinimą aprašas).
3. Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (toliau - Maitinimo organizavimo aprašas), įsigaliojęs nuo 2012 m. liepos 1 d.
4. Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą „Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (išskyrus 4.11, 4.12, 87-92 punktus ir 2 priedą, netekusius galios nuo 2012 m. liepos 1 d.
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“.
6. Mokinių maitinimas bendrabutyje vykdomas vadovaujantis Mokėjimo už Joniškio rajono savivaldybės mokyklų bendrabučiuose gyvenančių mokinių maitinimą tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d sprendimu Nr. T-13. Šis aprašas parengtas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-1642 patvirtintą Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo lavinimo mokyklos bendrabutyje, tvarkos aprašą.
7. Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos patvirtinimo 2012 m. gruodžio 12 d. Nr. 1516.

II. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

8. Maitinimo laikas nurodomas tvarkaraštyje ,,Mokinių maitinimo laikas valgykloje“ (1 priedas).
9. Perspektyvinį valgiaraštį sudaro ir visuomenės sveikatos centro Joniškio skyriuje suderina dietistė D. Stasytienė. Perspektyvinius valgiaraščius tvirtina specialiosios mokyklos direktorius.
11. Kasdieninį valgiaraštį, vadovaudamasi perspektyviniu valgiaraščiu, nustatytomis piniginėmis normomis ir kasdieniniais mitybos žiniaraščiais sudaro dietistė D. Stasytienė.
12. Už maisto kokybę ir kiekybę atsako virėjos ir dietistė.
13. Virėja, priimdama produktus, svorio ir galiojimo laiko atitiktį ir gamina valgius pagal technologines korteles.
14. Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (virtuvės patikros) kontroliuoja valgių receptūras, skonines savybes, išvaizdą, porcijos svorį.
15. Sandėlininkė, vadovaudamasi įrašais valgiaraštyje, kasdien išduoda reikiamą kiekį produktų virėjai.
16. Kasdieninius mitybos žiniaraščius pildo grupių auklėtojai, lavinamosios klasės mokytoja, socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja. Dietistė pildo priešpiečius valgančių mokinių žiniaraštį.
tvirtina mokinių sąrašą pasirašydami parašu, kasdieniniame mokinių maitinimo apskaitos žiniaraštyje, paskutinę mėnesio dieną. Maitinimas užsakomas tai dienai.di
18. Grupės auklėtojai ar kiti mokinius maitinantys asmenys, pasiima iš virtuvės visą, kasdieniniame valgiaraštyje nurodytą porcijų skaičių.
19. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių mokinys neatvyko valgyti, jo maisto porcija atiduodama suvalgyti kitiems grupės mokiniams.
20. Mokytojas, grupės auklėtoja, organizuojant mokinių maitinimą valgykloje, atsakingi už mokinių maitinimo kokybę ir kultūrą.
21. Mokiniai su žymia ir labai žymia protine negalia bei turintys rijimo sutrikimų, pietų metu maitinami individualiai. Maitinimo metu mokytojo padėjėjai talkina mokyklos slaugytoja.
22. Žymios ir labai žymios protinės negalios mokiniams maistas (pietūs) iš mokyklos virtuvės kasdien atvežamas į mokyklą.
23. Mokiniai gyvenantys mokyklos bendrabutyje maitinami nemokamai keturis kartus per dieną (pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, vakarienė).
24. Maitinimosi išlaidos neskiriamos mokiniams, turintiems mokymą namuose;
25. Mokinys, negyvenantis bendrabutyje, pagal tėvų pageidavimus (prašymas mokyklos vadovui) - valgo priešpiečius ir pietus ar pasirinktinai. Tėvai pagal išrašytas sąskaitas apmoka per 10 dienų.
26. Socialinę paramą gaunantys mokiniai gauna pietus, už kuriuos apmoka Joniškio rajono savivaldybė.
27.Maitinimo išlaidos per dieną vienam vaikui gali svyruoti nuo patvirtintos dienos normos + 50 centų, tačiau vieno mėnesio faktinių mitybos išlaidų, tenkančių vienam asmeniui per dieną, vidurkis turi atitikti patvirtintą išlaidų normatyvą.
28. Mitybos lėšų skirstymas:
28.1. pusryčiai ( tik bendrabutyje gyvenantiems) – 2.00 Lt
28.2. priešpiečiai (visiems) – 0,90 Lt
28.3. pietūs (visiems) – 4.10 Lt
28.4. vakarienė ( tik bendrabutyje gyvenantiems) – 2.00 Lt
29. Pedagogas organizuojantis išvykas, ekskursijas privalo dėl sauso davinio maitinimui pranešti dietistei prieš 3 dienas, rašydamas paraišką; vykstant į ekskursijas, žygius mokiniai gauna sausą davinį, kurio kaina atitinka maitinimų įkainį.
30. Mokiniai, kurie dėl įvairių priežasčių nebuvo įtraukti į sąrašą dėl maitinimo iki 9.30 valandos, tą dieną turi teisę gauti pietus (be antrojo patiekalo). Negauna priešpiečių.
31. Mokiniui, atsisakius maitintis mokyklos valgykloje ir tą faktą suderinus su tėvais, globėjais (gavus iš jų raštišką sutikimą - prašymą) maitinimo išlaidos nekompensuojamos ir toks mokinys į valgiaraštį neįtraukiamas.
32. Kadangi penktadieniais po pamokų visi mokiniai išvyksta namo ir atvyksta tik pirmadieniais į pamokas, nuo penktadienio 15.30 val. iki pirmadienio 8.00 val. mokyklos virtuvė ir valgykla nedirba.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Aprašas keičiamas arba naikinamas atsižvelgiant į pasikeitusias mokinių maitinimo sąlygas ar kitas aplinkybes.


SUDERINTA
Žagarės specialiosios mokyklos
Tarybos pirmininkė

Onutė Tikniuvienė
2014-03-05
(Posėdžio protokolas Nr. MTP –5)

 

_____________________

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                         Žagarės specialiosios mokyklos                                                                                                                direktoriaus  2014 m. balandžio 14 d. 

                                                                                                                                              įsakymu Nr. V- 93                           
 

MOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO

ŽAGARĖS SPECIALIOJOJE MOKYKLOJE

 
TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių ir mokyklos darbuotojų mokamas maitinimas mokykloje organizuojamas vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-275 patvirtintu „Mokamo maitinimo organizavimo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo įstaigose tvarkos aprašu“. Teisės aktais, reglamentuojančiais maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos ir saugos reikalavimus.

2. Už mokinių ir mokyklos darbuotojų maitinimo organizavimą atsakingas įstaigos vadovas.

3. Mokinių mokamo maitinimo paslauga organizuojama naudojant už suteiktas maitinimo paslaugas surinktas lėšas.  

4. Maitinimas organizuojamas pagal valgiaraščius, patvirtintus įstaigos vadovo ir suderintus su Šiaulių visuomenės sveikatos centro Joniškio skyriumi teisės aktų nustatyta tvarka.  

5. Sudarant valgiaraščius yra laikomasi rekomenduojamų paros maisto medžiagų ir energijos normų vaikams, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro.  

6. Maisto produktų pirkimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Ţin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.  

II. MOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

7. Mokyklos valgykloje gaminami pusryčiai, pietūs ir vakarienė pagal mokyklos vadovo patvirtintas įstaigos valgyklos darbo tvarkos taisykles.  

8.  Už suteiktą maitinimo paslaugą atsiskaitoma mėnesio paskutinę dieną išrašant sąskaitą faktūrą pagal kasdieninio mokinių maitinimo apskaitą, nurodant pervesti pinigus į mokyklos sąskaitą.  

9. Sąskaitą faktūra apmoka mokinių tėvai. 

10. Direktorius, nustato mokamo maitinimo organizavimo tvarką. Įsakymais patvirtina už maitinimo organizavimą atsakingus asmenis, dokumentacijos tvarkymą, maisto produktų tiekėjų parinkimą, kontrolės sistemą, maisto saugą ir kitas su maitinimo organizavimu susijusias nuostatas.   

11. Mokyklos valgyklos maisto gamybos kaštus sudaro išlaidos valgyklos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, elektros energijai, karšto ir šalto vandens ir nuotekų sąnaudoms, prekėms įsigyti ir kitoms išlaidoms, susijusioms su maisto gamyba.  

12. Išlaidos gamybos kaštams negali viršyti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos   10 d. sprendimu Nr. T-126 (su vėlesniais pakeitimais) nustatyto antkainio.  

13. Mokyklos valgyklos gaunamų pajamų apskaita tvarkoma kaip specialiųjų programų lėšos vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. Programos išlaidų sąmatą tvirtina įstaigos vadovas.  

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Mokamo maitinimo organizavimo kontrolę atlieka Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Šiaulių visuomenės sveikatos centro Joniškio skyrius, Joniškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.  

15. Mokyklos vadovas ar jo įgalioti asmenys kontroliuoja, ar sutartyse su tiekėjais numatytos maisto produktų kainos atitinka nurodytas mokėjimo dokumentuose, ar tinkama maisto produktų kokybė.  

16. Komisija, sudaryta įstaigos vadovo įsakymu, kontroliuoja mokinių maitinimo kokybę. 

 
 
SUDERINTA 
Žagarės specialiosios mokyklos 
 tarybos pirmininkė 
Onutė Tikniuvienė 
2014-04-11 (Nr. MTP-6)
_____________________