Žagarės specialioji mokykla
Čia atgyja viltys ir svajonės
Pavėžėjimas
Maitinimas
Aprūpinimas
Apgyvendinimas
Dienos centras
Apgyvendinimas

 

APGYVENDINIMAS MOKYKLOS BENDRABUTYJE

   Specialiojoje mokykloje besimokantys mokiniai ir negalintys kiekvieną dieną atvykti į specialiąją mokyklą, priimami gyventi mokyklos bendrabutyje.Mokiniai mokyklos bendrabutyje gyvena mokslo metų laikotarpiu 5 dienas per savaitę ir yra išlaikomi nemokamai. Mokiniui suteikiama vieta mokyklos bendrabutyje (kambarys su inventoriumi), patalynė, asmens higienos priemonės. Gyvenantys mokyklos bendrabutyje naudojasi televizoriais, kompiuteriais, baldais, žaislais. Kambaryje gali turėti savo asmeninių daiktų (radijo imtuvą, magnetofoną, atitinkantį elektros saugos reikalavimus, kambario jaukumui sukurti įvairias priemones). Privaloma laikytis bendrabučio taisyklių bei dienos rėžimo, atlikti kasdieninę savitvarką.

 

PATVIRTINTA

Žagarės specialiosios mokyklos

                                                                                      direktoriaus 2014 m. balandžio 14 d.

įsakymu Nr. V-95

 

                                                                                                 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

BENDRABUTĮ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių priėmimo į Žagarės specialiosios mokyklos (toliau – mokykla) bendrabutį tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato mokinių priėmimo į mokyklos bendrabutį (toliau –bendrabutis) tvarką.

2. Bendrabutis yra Žagarės specialiosios mokyklos mokinių, neturinčių galimybės kasdien atvykti į mokyklą ar bendrabutyje apgyvendintiems dėl šeimoje susidariusų vaikui nepalankių gyvenimo sąlygų, laikina gyvenamoji vieta.

3. Mokiniai į bendrabutį priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir šiuo aprašu.

 

 

II. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į BENDRABUTĮ

 

5. Į bendrabutį priimami mokyklos mokiniai nuo 7 iki 21 metų amžiaus:  

5.1. mokiniai, gyvenantys didesniu kaip 3 kilometrų atstumu nuo mokyklos ir dėl atokios gyvenamosios vietovės neturintys galimybių naudotis mokyklos ar visuomeniniu transportu ar dėl didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių negalintys savarankiškai visuomeniniu transportu atvykti į mokyklą ir grįžti į namus;

5.2. mokiniai iš socialinės rizikos šeimų, jei jose mokiniui nėra sąlygų mokytis, jais nesirūpinama ar kurie šeimose patiria fizinį ar psichologinį smurtą, pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaikos teisių apsaugos skyriaus ar gyvenamosios vietos seniūnijos rekomendaciją;

5.3. mokiniai, kurių šeimose po nelaimingų atsitikimų (stichinių nelaimių, gaisro, šeimos nario mirties ar sunkios ligos ir kt.) susiklosto sunkios gyvenimo ir mokymosi sąlygos;

6. Pirmumo teisė gyventi bendrabutyje teikiama našlaičiams, vaikams, netekusiems tėvų globos, daugiavaikių šeimų vaikams.

7. Prašymų priėmimas:

7.1. prašymą apsigyventi bendrabutyje už mokinį mokyklos direktoriui pateikia vienas iš tėvų (globėjų);

7.2. jei mokinys į bendrabutį priimamas vadovaujantis aprašo 5.2., 5.3. ir 6 punktuose išvardintomis sąlygomis, kartu su prašymu pateikiami ir mokinio asmens byloje saugomi jas įrodantys dokumentai;

7.3. prašymai dėl bendrabučio suteikimo pateikiami prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Pasikeitus mokinio gyvenimo sąlygoms, mokiniai į bendrabutį gali būti priimami ir mokslo metams prasidėjus, mokslo metų eigoje.

8. Priėmimas į bendrabutį įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu ir apgyvendinimo Žagarės specialiosios mokyklos bendrabutyje sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Abu sutarties egzempliorius pasirašius abiems šalims, vienas jų įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, antrasis segamas į mokinio asmens bylą.

9. Bendrabutyje gali būti paliekami gyventi mokiniai, kurių tėvai mokslo metų eigoje išsikėlė gyventi į kitą savivaldybę, kurioje yra atitinkamas ugdymo programas vykdanti mokykla.

10. Mokiniai bendrabutyje apgyvendinami tik einamųjų mokslo metų laikotarpiui.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Mokiniai mokyklos bendrabutyje apgyvendinami nemokomai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Mokinių gyvenimo bendrabutyje ir bendrabučio veiklos organizavimą, bendrabučio gyventojų ir darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Žagarės specialiosios mokyklos bendrabučio veiklos nuostatai, kuriuos, mokyklos tarybai pritarus, tvirtina mokyklos direktorius.

13. Už šiame apraše nustatytos tvarkos laikymąsi atsako mokyklos direktorius.

 

_______________________________

 

 

 

SUDERINTA

Žagarės specialiosios mokyklos

tarybos pirmininkė

onutė Tikniuvienė

 

2014-04-11 (Posėdžio protokolo Nr.MTP-6)

 

 

 

                

 

 

 

                                           

MOKINIO PRIĖMIMO GYVENTI ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS BENDRABUTYJE

SUTARTIS 

 

20____ m. _________________ d. Nr.

 

 

Žagarės specialioji mokykla,  Miesto aikštė   4,  Žagarė, LT-84322  Joniškio rajonas, ___________

 

atstovaujama direktorės Sniegutės Kukanauskienės ______________________________________

                                          

ir ______________________________________________________________________________

                             (mokinio tėvo (motinos)  vardas, pavardė)

sudarome šią sutartį 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

Žagarės specialioji mokykla įsipareigoja kliento sūnų/dukrą _______________________________

                                                                                                   (vardas, pavardė, klasė)

________________________________________________________________________________

apgyvendinti mokyklos bendrabutyje. 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

1. Žagarės specialioji mokykla įsipareigoja:

1.1. Užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas:

1.1.1. aprūpinti patalyne ir sanitarinės higienos priemonėmis pagal nustatytus normatyvus;

1.1.2. pagal galimybes aprūpinti rūbais ir avalyne iš mokyklos resursų;

1.1.3. kasdien vaikščioti  mokyklon ir ruošti pamokas auklėtojo priežiūroje;

1.1.4. teikti nemokamą maitinimą (pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, vakarienė);

1.1.5. gyventi bendrabutyje (ištisus metus, 5 dienas per savaitę, 7 dienas per savaitę);

1.2. Užtikrinti saugumą popamokiniame darbe.

1.3. Ugdyti dorovines, tautines, pilietines nuostatas.

1.4. Teikti psichologinę, socialinę, pirmąją medicininę pagalbą.

1.5. Kartą per mėnesį informuoti tėvus/globėjus apie mokinio savitvarkos gebėjimus.

1.6. Leisti mokiniams rinktis patinkamą saviraiškos būdą.

1.7. Taikyti mokiniams drausminimo priemones, numatytas vidaus darbo tvarkos taisyklėse, reikalauti žalos atlyginimo (pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį). 

2. Klientas įsipareigoja:

2.1. Užtikrinti punktualų ir reguliarų  atvykimą į mokyklos bendrabutį.

2.2. Apie vaiko neatvykimo į bendrabutį priežastį informuoti grupės auklėtoją 3 dienų laikotarpyje.

2.3. Bendradarbiauti su auklėtoju sprendžiant vaiko asmenines problemas.

2.4. Tolerantiškai bendrauti su bendrabučio darbuotojais.

2.5. Atlyginti mokyklai už sūnaus/dukros padarytą materialinę žalą.

 

2.6. Bendradarbiauti su auklėtojais „kvaišalų“ prevencijoje.  

 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

3. Sutartis sudaryta 1 metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki mokslo metų pabaigos.

 

4. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai pažeidus sutarties sąlygas.

 

Sutarties šalių parašai:

 

Paslaugos teikėjas

 

 

Direktorė                                                 ____________                      Sniegutė Kukanauskienė

(pareigos)                                                   (parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

 

 

_________________                             _____________                   __________________

                                                                   (parašas)                             (vardas, pavardė)